شرکت مهندسی ره بن رادیس ایرانیان

پیشگام در بومی سازی، طراحی و بکارگیری تکنولوژی های نوین در مدیریت بحران و ترافیک
شرکت مهندسی ره بن رادیس؛ نوآوری، دقت، تخصص

۱ مطلب با موضوع «بیوگرافی اعضای شرکت» ثبت شده است

                                        مشاور ره بن رادیس ایرانیان

دکتر محمد مهدی پوستین دوز

مشاور ارشد معماری
عضو هیات علمی دانشکده معماری دانشگاه هنر اصفهان
                                          مدیران ره بن رادیس ایرانیان 

مهندس محمد قدیری قلعه ناظری

مدیر عامل

          


مهندس اشکان اسحقی

مدیر بازرگانی

مهندس علی شفی

مدیر منابع انسانی

 مهندس مهتاب صبوحانیان  

مدیر مهندسی

         

مهندس دانیال امینی

مدیر امور مالی

        

مهندس سعید تدین

مدیر تحقیق و توسعه