شرکت مهندسی ره بن رادیس ایرانیان

پیشگام در بومی سازی، طراحی و بکارگیری تکنولوژی های نوین در مدیریت بحران و ترافیک
شرکت مهندسی ره بن رادیس؛ نوآوری، دقت، تخصص

۱ مطلب با موضوع «پروژه های در حال انجام» ثبت شده است

 

 

 

راه - حمل و نقل - ترافیک

        عنوان پروژه

کارفرما

 • تحلیل تقاضای حمل و نقل بار و ظرفیت محورهای اصلی شبکه راه آهن
راه آهن جمهوری اسلامی ایران

دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه صنعتی اصفهان
 • مطالعه ی ایمنی ترافیکی اتوبان کاشان-قم
اداره راه و ترابری استان اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان
شهرداری اصفهان
 • مطالعه‌ی مدیریت بحران ترافیک شهر اصفهان  
شهرداری اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان


 • مطالعه ترافیکی و اقتصاد سنجی مسیر اتوبوس های دانشگاه
دانشگاه صنعتی اصفهان

شهرداری اصفهان
 • مطالعات جامع حمل و نقل شهر اصفهان: حمل و نقل همگانی
شهرداری اصفهان
 • مطالعه کاربرد حمل و نقل هوشمند ITS در مهندسی بهره برداری اتوبوسرانی اصفهان
شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان 
 • مطالعه ی ترافیکی و اصلاح هندسی چهار راه پروین
شهرداری اصفهان
 • مطالعات فاز اجرایی سیستم دوچرخه دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه صنعتی اصفهان 

 • مطالعات پارکینگ های دانشگاه صنعتی اصفهان 
دانشگاه صنعتی اصفهان

شهرداری اصفهان
 • مطالعات ترافیکی قبل از احداث سیستم اتوبوسرانی تندرو اصفهان (ساتا)
شهرداری اصفهان
مرکز تحقیقات وزارت راه


 • مطالعات فاز اجرایی مسیرهای دوچرخه منطقه 5 اصفهان
شهرداری اصفهان